Ulica Zrinskih i Frankopana 2, 47280 Ozalj

Natječaj spremač/ica

14.11.2022.

1.  Spremač/ica

·         jedan izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno puno radno vrijeme (upražnjeno radno mjesto)

 

Uvjeti:

·         NSS/SSS

·         Probni rad: dva mjeseca 

 

         Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

         Kandidati koji posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

        

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

         https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843  

 

Uz zamolbu je potrebno priložiti:

·         životopis,

·         dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika dokaza o stupnju završenog obrazovanja),

·         potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana)

·         dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),

·         uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 

         Kandidati mogu dokaze o ispunjenju formalnih uvjeta dostaviti u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata će se predočiti izvornik ili ovjerena preslika.

         Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 radnih dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Muzeja, mrežnoj stranici Zavičajnog muzeja Ozalj i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Zavičajni muzej Ozalj, Ulica Zrinskih i Frankopana 2, 47280 Ozalj, s naznakom «Natječaj za spremačicu».

 

         Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

         O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us

(c) 2020 Muzex - All rights reserved.