Ulica Zrinskih i Frankopana 2, 47280 Ozalj

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavičajnog muzeja Ozalj

1.12.2023.

 N A T J E Č A J

 

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavičajnog muzeja Ozalj, jedan izvršitelj/izvršiteljica na nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno.

1.) Uvjeti:

- završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni     

  studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij

- pet godina rada u muzeju djelatnosti ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti  

  ili obrazovanju,

- odlikuje se stručnim, radnim i organizacijske sposobnosti,

- znanje najmanje jedan svjetskog jezika

 

Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

 - Iznimno, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada za ravnatelja može

   biti imenovana osoba koja ima završeno obrazovanje propisano stavkom 1., najmanje  

   jednu godinu rada u muzeju ili najmanje pet godina rada u kulturi, odlikuje se stručnim,  

   radnim i organizacijskim sposobnostima, te ispunjava druge uvjete propisane Statutom

Uz prijavu na natječaj je potrebno priložiti:

1.)   životopis

2.)   dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

3.)   dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

4.)   dokaz o radnom iskustvu

5.)   prijedlog četverogodišnjeg programa rada Zavičajnog muzeja Ozalj

6.)   uvjerenje nadležnog suda  da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

7.)   dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika

 

Ako kandidati/kinje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, kod prijma po posebnom zakonu, dužni su se na to pravo pozvati u prijavi na natječaj te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog zakona, koji su objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske,  dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način  prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta, i sve potrebne dokaze propisane člankom 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, koji su objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Grad Ozalj, 47280 Ozalj, Kurilovac 1, s naznakom  „Prijava na natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Zavičajnog muzeja Ozalj – ne otvarati“, u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom pošiljkom.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ne podnesu pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te će o tome biti pisano obaviješteni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

    PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                        Stjepan Basar

 

 

 

DOSTAVITI:

1.    „Narodne novine“

2.    www.ozalj.hr

3.    Hrvatski zavod za zapošljavanje

4.    Pismohrana
About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us

(c) 2020 Muzex - All rights reserved.